*


Kontaktujte nás na
+421 905 979 095

Nehnuteľnosti a reality na predaj v Turecku .

Nehnuteľnosti a reality na predaj v Turecku .

ZABEZPEČTE SI VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

ZABEZPEČTE SI VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Etický kódex spoločnosti REAL PROSPERITY s.r.o. (ďalej “Etický kódex”)

Preambula
Účelom tohto etického kódexu je podporovať víziu spoločnosti stať sa kvalitnou a korektnou spoločnosťou na trhu obchodovania s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike uspokojovaním potrieb zákazníkov a poskytovaním profesionálnych služieb na najvyššej úrovni.
Tento etický kódex bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou REAL PROSPERITY, s.r.o. so sídlom Janouškova 23/5012, 080 01 Prešov, IČO: 444 22 423 ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove oddiel Sro, vložka č. 20692/P (ďalej len „spoločnosť “).
Cieľom je stanovenie pravidiel etickej a profesionálnej činnosti realitnej kancelárie.
Tento etický kódex pokrýva predovšetkým vzťahy medzi subjektmi a vzťahy medzi týmito subjektmi a tretími osobami, s ktorými vstupujú do styku pri svojej činnosti (napr. klienti, orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek, osoby podnikajúce v oblasti realít), na území Slovenskej republiky, ako aj mimo neho. Tento etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú efektívne fungovanie systému predaja tak, aby klientom mohli byť spoločnosťou REAL PROSPERITY poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby v Slovenskej republike.
Spoločnosť si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek meniť a doplňovať.

Vymedzenie pojmov
Spoločnosťou sa v tomto etickom kódexe rozumie osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami a je oprávnená vyberať si k realizácii svojich obchodov realitných maklérov – partnerov predaja.
SW sa pre účely tohto etického kódexu rozumie elektronický (softvérový) informačný systém, zriadený a prevádzkovaný spoločnosťou pre vedenie evidencie obchodných prípadov, ktorý (okrem evidenčného a štatistického významu ) slúži predovšetkým k prezentácii obchodných prípadov na verejnosti.
Osobami sa v tomto etickom kódexe rozumie každá osoba, ktorá je oprávnená užívať systém ( spoločnosť, realitný maklér, partner predaja).
Maklérom alebo partnerom predaja sa pre účely tohto etického kódexu rozumie osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami. Realitným maklérom sa v tomto etickom kódexe rozumie partner predaja, ktorý nezávisle podniká na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorý je zmluvne zaviazaný spoločnosti a na základe zmluvy oprávnený k užívaniu systému predaja.
Zamestnancom sa pre účely tohto etického kódexu rozumie každá osoba, ktorá je v zamestnaneckom pomere.
Pod známkami sa v tomto etickom kódexe rozumejú, ochranné známky, servisné značky, logá a/alebo vzory, prípadne ďalšie ochranné známky, servisné značky, logá a/alebo vzory spoločnosti REAL PROSPERITY.

Etika osôb
1. Osoby jednajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe úcty a profesionálnej etiky. Osoby si navzájom poskytujú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb spoločnosťou.

2. Osoby dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

3. Služby a produkty poskytované alebo zaisťované osobami budú v náležitej kvalite zodpovedajúce požiadavkám. Kvalita poskytovaných služieb bude spoločnosťou pravidelne vyhodnocovaná a podľa potreby budú prijímané vhodné opatrenia spoločnosťou.

4. Žiadna osoba nebude poskytovať služby alebo sa podieľať na poskytovaní služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom a/alebo spôsobom, ktorý by znížil a ohrozil vážnosť spoločnosti.

5. Osoby spoločnosti sa budú vždy vyhýbať nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočností a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Osoby pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať klamlivé a/alebo podvodné praktiky.

6. Osoby spoločnosti sa zaväzujú poskytovať médiám a oznamovacím prostriedkom iba objektívne informácie založené na overených skutočnostiach.

7. Osoby spoločnosti nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, a/alebo ktoré by mohlo byť považované za úplatok.

8. Osoby spoločnosti svojim chovaním nepoškodzujú klientov a dobrú povesť realitnej profesie. V prípade vzniku rozporov či nejasností vo vzťahu k tretím osobám, či k sebe navzájom, hľadajú osoby vždy zmierlivé riešenie. Pokiaľ je zrejmé, že sa osoby spoločnosti zmierlivo nedohodli, potom predložia vec k vyriešeniu spoločnosti , ktorá o veci rozhodne. Rozhodnutie spoločnosti je záväzné pre všetky osoby spoločnosti.

9. Všetky informácie získané v súvislosti s prevádzkovaním spoločnosti sú považované za dôverné a musí byť zaistená ich náležitá ochrana proti zneužitiu.

10. Osoby spoločnosti sa nedopustia nekalého súťažného jednania a nebudú využívať nespravodlivé výhody proti ostatným maklérom ani voči sebe navzájom.

11. Osoby spoločnosti sú lojálne voči spoločnosti REAL PROSPERITY s.r.o..


Obchodovanie spoločnosti

12. Spoločnosť poskytuje služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti vždy s uvedením názvu používaného v rámci systému REAL PROSPERITY.

13. Spoločnosť sa zaväzuje vynaložiť maximálne možné úsilie, aby pri realizovaní obchodného prípadu vždy označil nehnuteľnosť použitím známok. Môže tak vykonať iba za predpokladu, že bude mať povolenie vlastníka veci, ktorá je označovaná. Označenie bude vykonané v mieste a čase vhodným spôsobom, ktorý nebude znevažovať systém .

14. Spoločnosť zodpovedá za splnenie všetkých náležitostí, ktoré musia byť účastníkmi obchodného prípadu splnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

15. Spoločnosť neodkladne informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa daného obchodného prípadu.

16. Spoločnosť neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je povinná danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

17. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť prevezme do úschovy od účastníka obchodného prípadu, je povinný uschovať oddelene od vlastných finančných prostriedkov na zvláštnom depozitnom účte, ktorý je k tomu určený.

18. Spoločnosť je povinná zaistiť ochranu osobných údajov klientov a ďalších účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

19. Spolupráca spoločnosti s ostatnými maklérmi( inými spoločnosťami ) je možná za predpokladu, že nepoškodzuje REAL PROSPERITY.

20. Spoločnosť pri svojej obchodnej činnosti používa jednotné vzory Zmlúv o poskytovaní realitných služieb a Dohôd o zložení blokovacieho depozitu v danú dobu prijatých spoločnosťou.


Realitný maklér, partner predaja

Etika


21. Realitný maklér alebo partner predaja je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť systému predaja u klientov, verejnosti a prísne dbá na to, aby bol verejnosťou chápaný a oceňovaný ako vysoko kvalitný, profesionálny a všeobecne uznávaný predajca prvotriednych realitných služieb.

22. Realitný maklér alebo partner predaja chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 23. Realitný maklér alebo partner predaja si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa po dohode vzdelávacích a informačných programov určených spoločnosťou.

24. Realitný maklér alebo partner predaja neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani neponúka názor na činnosť ostatných maklérov. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.

Poskytovanie služieb realitným maklérom alebo partner predaja

25. Realitný maklér alebo partner predaja nesmie sprostredkovávať obchodné prípady bez vedomia osoby, ktorá obchodný prípad plánuje realizovať.

26. Realitný maklér alebo partner predaja je povinný neodkladne po zahájení sprostredkovania obchodného prípadu zaznamenať túto skutočnosť do SW. Realitný maklér alebo partner predaja dodržuje Manuál pre prácu s SW v danú dobu prijatý spoločnosťou.

27. Sprostredkovateľom obchodného prípadu je ten realitný maklér alebo partner predaja , ktorý zaznamenal obchodný prípad do SW ako prvý, resp. u ktorého je v SW uvedený skorší dátum a čas, kedy došlo k zapísaniu obchodného prípadu do SW.

28. Realitný maklér alebo partner predaja bez zbytočného odkladu pravdivo informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvie. Pri jednaní sa realitný maklér alebo partner predaja vyvaruje zveličovaniu, zatajovaniu a/alebo skresľovaniu týchto skutočností.

29. Realitný maklér alebo partner predaja neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je realitný maklér povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

30. Realitný maklér alebo partner predaja nie je oprávnený s účastníkmi obchodného prípadu svojim menom a na vlastný účet uzatvoriť sprostredkovateľskú, či podobnú zmluvu a/alebo dohodu o prijatí odmeny či provízie.

31. Realitný maklér alebo partner predaja je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Informačné a iné povinnosti realitného makléra

32. V prípade, kedy jednou zo strán obchodného prípadu bude sám realitný maklér, osoba jemu blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom obchodného prípadu.

33. V prípade, kedy realitný maklér zastupuje jednu zo strán obchodného prípadu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať ostatných účastníkov obchodného prípadu.

34. Spolupráca realitného makléra s ostatnými maklérmi je možná za predpokladu, že nepoškodzuje systém.

35. Realitný maklér neodkladne informuje spoločnosť o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu.

Sankcie

1. Porušením tohto etického kódexu sa bude spoločnosť REAL PROSPERITY zaoberať spôsobom, ktorý považuje za vhodný pri jednaní spravodlivým a primeraným spôsobom.
2. Porušenie tohto etického kódexu je spoločnosťou REAL PROSPERITY považované za porušenie zmluvných dohôd a môže viesť až k vylúčení realitného makléra alebo partner predaja zo systému.
3. Spoločnosť sa môže domáhať náhrady škody od osoby, ktorá porušením etického kódexu spôsobila škodu systému , či jeho dobrej povesti.


Spoločnosť REAL PROSPERITY s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy zobrazených informácií. Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči iným subjektom za priame aj nepriame následky škôd, ktoré vznikli použitím týchto informácií.

Realitný softvér backOFFICE®