*


Kontaktujte nás na
+421 905 979 095


Nehnuteľnosti a reality na predaj v Turecku .

Nehnuteľnosti a reality na predaj v Turecku .

ZABEZPEČTE SI VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

ZABEZPEČTE SI VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Reklamačný poriadok
spoločnosti REAL PROSPERITY s.r.o.Prijatý dňa 6. januára 2014 spoločnosťou REAL PROSPERITY s.r.o., so sídlom Prešov, Janouškova 23/5012, IČO: 444 22 423 (ďalej len „REAL PROSPERITY alebo realitná kancelária“).

1. Realitnou kanceláriou REAL PROSPERITY se rozumie právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami.
2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby.
3. Ak klient považuje služby poskytované realitnou kanceláriou za nevyhovujúce, alebo bude mať k prevedeniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) u realitnej kancelárie.
4. Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, Reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu Reklamačného protokolu.
5. Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária s klientom písomne nedohodla ináč.
6. Reklamáciu môže realitná kancelária uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
7. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstraní a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách.
8. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom bezodkladne klienta.
9. Na základe zistení z Reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária dôsledky, stanovuje metódy, návody a vydává pokyny, aby mohlo byť predchádzané vzniku prípadných ďaľších reklamácií.
10. Realitná kancelária zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
11. Tento Reklamačný poriadok je záväzný a platný na území Slovenskej republiky.
12. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 6. januára 2014. Tento Reklamačný poriadok môže být menený iba spoločnosťou REAL PROSPERITY s.r.o.


Spoločnosť REAL PROSPERITY s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy zobrazených informácií. Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči iným subjektom za priame aj nepriame následky škôd, ktoré vznikli použitím týchto informácií.

Realitný softvér backOFFICE®